SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Kết nối
Tạo quyền
Lựa chọn
Hành động
Giải pháp
   Quản trị minh bạch
Quản trị minh bạch
STRATEGIC EXTERNAL EVALUATIONMECO-ECOTRA is the Grassroots Foundation towards Traditional Civil Society Organizational & Institutional Development beyond national, territorial, social, and political borders. It is the visionary, strategic and practical direction of SPERI’s journey based on the interactional principles of Biological Human Ecology Theory which underlies SPERI’s approach to the daily challenge and obstacles as well as advantages when working with the Indigenous People in the Mekong region. It is a vital partner of SPERI and always leading SPERI forward from 1995 – 2005 – 2015 and continuing up to 2025.
 
MECO-ECOTRA 2015-2025 focuses on consolidating livelihood sovereignty (MECO-ECOTRA’s dignity) which is inter-related with 1) the right to Land (basic); 2) the right to performance one’s own religion on one’s own land (unique); 3) the right to practice their own knowledge in daily farming (practice); 4) the right to decide what to grow on their land (holistic); and 5) the right to co-govern in their land (strategic).
 
The Agreement to finance a three year program was approved by ICCO “MECO-ECOTRA development strategic framework from 2010-2013 which has been implemented via a contract Project number: 76-03-02-015 with total budget of the program is 1.000.000 Euro, in which ICCO (Inter-Church Organization for Cooperation and Development) – the Netherlands - approved 60% of the total budget. The remaining 40% was later on raised through support from: 1) Bread for the World (BdfW) - Germany; 2) CCFD (The Catholic Committee against Hunger and for Development) – France; 3) Norwegian People’ Aids (NPA); and a small grant from UNDP in Vietnam.
 
The objectives of the external evaluation are to determine the effectiveness of the project in achieving its outputs and outcomes as part of a process of consolidating lessons learned and providing recommendations that will be helpful to the organization’s programming of activities for the next phase of Mekong Community Networking and Ecological Trading development.  In this context, the evaluation should provide answers based on the following criteria: 1) Relevance – do we do the right thing? 2) Effectiveness – do we reach the objectives of the project? 3) Efficiency – do we reach the objectives with an acceptable level of means? 4) Development impact – do we contribute to objectives on a higher development policy level? 5) Sustainability – is the impact sustainable?

Tổng hợp 17 Điều do Liên minh LISO tư vấn góp ý kiến đã được chấp nhận trong Luật Lâm Nghiệp số 16/2017/QH14 (29/10/2019)
I. Luật Lâm nghiệp đã công nhận 6 khái niệm sau đây:
1. Không gian sinh tồn
2. Rừng tín ngưỡng của cộng đồng dân cư
3. Hương ước của cộng đồng và thực hành ...
Chi tiết
Quy chuẩn đạo đức trong công việc của Liên minh Liso (06/09/2019)
Quy chuẩn Đạo đức trong công việc của Liên minh LISO hướng tới điều chỉnh hành vi trong tư duy, trong cách tiếp cận các tộc người để đạt được hệ giá trị hồn cốt và các cam kết ...
Chi tiết
Trái đất ăm ắp AI - Trí tuệ nhân tạo (18/02/2019)
"AI" đang là thứ thức ăn "CHO ĐÃ" lòng tham Vọng Niệm trên nhiều diễn đàn "XANH HỌC GIẢ - NHÂN QUẢ HỌC THẬT". Hiện tại, nhiều người quan tâm đến Trí tuệ Nhân tạo "AI" - AI ...
Chi tiết
Đề nghị hủy dự án ba đặc khu hành chính Kinh tế ! (17/08/2018)
Nhân dân Việt nam không những để lại cho quốc gia Việt nam một nền tảng lịch sử bản lĩnh và ý thức dân tộc, tinh thần yêu nước và trách nhiệm xã hội rất độc đáo, mà ...
Chi tiết
Phản biện Dự Luật ba Đặc khu 6.6.2018 gửi BỘ CHÍNH TRỊ và QH 14 (17/08/2018)
Tập thể các nhà khoa học độc lập xin được phản biện về Dự Luật trên như sau:
Chi tiết
Bài viết khác
TỌA ĐÀM: XÂY DỰNG LUẬN CỨ KHOA HỌC CHO DỰ ÁN BA ĐẶC KHU KINH TẾ (03/08/2018)
Qui Hoạch Hệ thống Canh tác Nương tựa Ngôi nhà Sinh thái - Nguyên tắc Thiết kế chi tiết (03/08/2018)
Hội thảo đào tạo Thiết kế Hệ thống Nông nghiệp Sinh thái và Thực hành Sử dụng Năng lượng Mặt trời từ 20 đến 30 tháng 7 năm 2018 ở HEPA (22/06/2018)
Những Điều và Điểm góp ý bổ sung Luật Lâm nghiệp của Liên minh LISO được Quốc hội thông qua ngày 15 tháng 11 năm 2017. (28/02/2018)
Những thông tin cần thiết cho những ai muốn trải nghiệm tại HEPA (05/01/2018)
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 (07/08/2014)
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 BY PROF.DR.F.GOELTENBOTH (07/08/2014)
EXECUTIVE SUMMARY FOR EVALUATION OF THE CONTINUED PROPOSAL ON MECO-ECOTRA 2013-2014 BY DR.CHRISTIAN EMI (07/08/2014)
TOR FOR EXTERNAL EVALUATION OF THE CONTINUED MECO-ECOTRA (2010-2013) (07/08/2014)
STRATEGIC EXTERNAL EVALUATION (08/08/2014)
MECO-ECOTRA - SPERI - ICCO INTERNAL EVALUATION REPORT FOR THE PERIOD FROM 1995- 2005 - 2007 (07/08/2014)
TERM OF REFERENCE FOR INTERNAL EVALUATION OF MECO-ECOTRA AND SPERI (1995-2005-2007) (07/08/2014)

Online: 3
Tổng truy cập: 561635
Tin nổi bật
Videos
06-06-2018 - 02:06:20
Xem thêm
Kết nối Tạo quyền Lựa chọn Hành động Giải pháp Quản trị minh bạch