SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA HEPA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
Kết nối
Tạo quyền
Lựa chọn
   Hành động
Giải pháp
Quản trị minh bạch
Hành động
ĐỀ NGHỊ HỦY DỰ ÁN LUẬT BA ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH KINH TẾ
Bài viết không phân tích các mô hình đặc khu thất bại hay thàng công trên thế giới, kể cả tiền khởi khu kinh tế mở Chu Lai theo quyết định số 108/2003/QĐ-TTg của Việt nam hay đặc khu kinh tế Thẩm quyến đầu tiên của Trung Quốc 1980 mà giới truyền thông tư bản thầm gọi ‘Silicon’’ thứ hai của Hoa kỳ, để luận giải và quán chiếu tinh thần và ý thức phản biện với dự luật Đặc khu Hành chính Kinh tế Vân đồn, Bắc Vân phong và Phú quốc. Tại sao? Thứ nhất, mỗi quốc gia có đặc thù tự nhiên (hệ sinh thái), hạ tầng văn hóa xã hội và thể chế chính trị đặc thù của quốc gia đó. Thứ hai, mỗi quốc gia, vai trò của người đứng đầu cùng với bộ máy quản trị cương lĩnh, ý chí chính trị của người đứng đầu không thể giống nhau. Thứ ba, nền tảng hồn cốt về hiểu biết và ý thức trách nhiệm của công dân trước vận mệnh của mỗi quốc gia không thể giống nhau.
Nước Cộng hòa Xã hộ Chủ nghĩa Việt nam là một đất nước duy nhất trên hành tinh có một bộ Hiến pháp xuyên suốt hệ tư tưởng và ý chí lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam, và được thể hiện nhất quán từ khi thành lập nước tại Hiến pháp 1946, đến 1959, 1980, 1992, đặc biệt khi đất nước đã chuyển mình trên lộ trình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa 2013, Hiếp pháp của nước ta vẫn tự tin và tự trọng ‘Nhà nước của Dân, do Dân và vì Dân…Do nhân dân làm chủ. Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân’. Điều 2. Điểm 1 và 2. Theo đó, ‘Đất, nước, khoáng sản, nguồn lợi từ vùng biển, bầu trời, các tài nguyên thiên nhiên khác, và các tài sản do nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công THUỘC SỞ HỮU TOÀN DÂN, do nhà nước ĐẠI DIỆN CHỦ SỞ HỮU và thống nhất quản lý’. Điều 53. Chương III. Hiến pháp 2013/11/28. Vậy, Dự án luật ba đặc khu hành chính kinh tế trên ba vùng địa chiến lược của quốc gia, tiến tới được thảo luận và thông qua tại Quốc hội kỳ họp tháng 11 năm 2018, có được hiểu rằng Đại biểu cao nhất của nhân dân đang có kế hoạch bán trời chưa có văn tự đồng ý của nhân dân không nhỉ?...

Trần thị Lành
Chủ tịch sáng lập Viện CODE
Hà nội, ngày 16/08/2018


Tải về để xem chi tiết!

In trang Tải về Bookmark and Share Quay lại
Bài viết khác
PRACTICE (12/08/2014)
Phân tích các chỉ số dinh dưỡng của đất tại các vườn canh tác nương tựa vào hệ sinh thái (11/09/2018)
Bầu ơi thương lấy Bí cùng (17/09/2018)
Vương miệng Trái đất (14/04/2020)
Các bước Kiểm toán Hệ sinh thái rừng làng (02/11/2020)
Phương án quản lý, bảo vệ Rừng Khu bảo tồn Sinh thái HEPA (22/12/2020)
Hiểu và Thực hành Nông nghiệp Sinh thái cùng các Cộng đồng Dân tộc Thiểu số Bản địa vùng Mekong (22/12/2020)
Một vài chia sẽ trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng Hậu Giao Đất Giao rừng dựa vào Cộng đồng (2014-2021) tại địa bàn huyện Kon Plong, tỉnh Kon Tum (28/06/2021)
Ba Điều hiện thực hóa Cương lĩnh Chính trị và Quan điểm Lập pháp dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt nam phải có trong Luật Đất đai sửa đổi 2013 tại Quốc Hội khóa XV (06/04/2022)
Thể chế hóa logic và minh bạch Chủ sở hữu và Đại diện chủ sở hữu bằng văn bản pháp luật trong lĩnh vực Đất đai (23/04/2022)
REUNION BETWEEN LAO, VIETNAM AND THAILAND YOUNG FARMER AND CCFD PRESIDENT IN LONG LAND FARMER FIELD SCHOOL (14/08/2014)
Online: 3
Tổng truy cập: 1028305
Tin nổi bật
Videos
10-28-2021 - 03:10:44
Xem thêm
Kết nối Tạo quyền Lựa chọn Hành động Giải pháp Quản trị minh bạch